Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU

1) Základní ustanovení

a) Tyto všeobecné podmínky pronájmu („VPP“) pronajímatele se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vztahují na závazek vzniklý z titulu nájemní smlouvy, která byla uzavřena se společností/firmou MH TECH s.r.o. („pronajímatel“), IČO:27618323,DIČ:CZ27618323, vedenou pod spisovou značkou C119292 u Městského soudu v Praze.

b) Pronajímatel je oprávněn VPP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. Taková změna musí být nájemci oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud nebude nájemce se změnou VPP souhlasit, může nájemce nájemní smlouvu vypovědět a to za podmínek uvedených v čl. 11 b) VPP.


2) Základní pojmy

a) Pronajímatel je buď vlastníkem zařízení a toto zařízení pronajímá nebo je nájemcem zařízení a toto zařízení podnajímá s tím, že zařízení je ve vlastnictví třetí osoby, která s uzavřením smlouvy o pronájmu a těmito VPP souhlasila.

b) Nájemce je právnická nebo fyzická osoba, která najímá movité věci od pronajímatele do svého krátkodobého či dlouhodobého užívání.

c) Movitá věc („zařízení“) je pracovní stroj, včetně výměnných pracovních nářadí, příslušenství, event. spotřebního materiálu a náhradních provozních náplní uvedených v technické specifikaci zařízení v uzavřené nájemní smlouvě a předávacím protokolu.

d) Nájemné je finanční úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli platit za nájem zařízení dle uzavřené nájemní smlouvy. Splatnost činí 14 dnů, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak. Výše nájemného je stanovena v nájemní smlouvě.

e) Nájemní smlouva je smlouva, která se uzavírá písemně mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem úplatného přenechání zařízení nájemci k dočasnému užívání. Její změny mohou být provedeny pouze ve formě písemného dodatku, se kterým vysloví souhlas obě smluvní strany.


3) Zahájení nájmu a předání zařízení nájemci

a) Pronajímatel předá nájemci na základě uzavřené nájemní smlouvy zařízení definované v nájemní smlouvě.

b) Zahájením nájmu se rozumí převzetí zařízení nájemcem, které jsou smluvní strany povinny potvrdit v předávacím protokolu podepsaném oprávněnou osobou. Předávací protokol obsahuje další daje o zařízení, jako např. výrobní číslo zařízení, počet Mth, popis technického stavu, aj. Nájemce současně se zařízením převezme návod k obsluze a jiné příslušenství a dokumenty potřebné k provozu konkrétního typu zařízení. Pokud není v nájemní smlouvě stanoveno jinak, je zařízení předáváno v obci, ve které má pronajímatel sídlo. Veškeré náklady na přepravu zařízení hradí nájemce bez ohledu na skutečnost, která strana přepravu zajišťuje. O předpokládané výši nákladů a identitě dopravce je nájemce informován pronajímatelem před provedením přepravy a převzetím zařízení od přepravce nebo předáním zařízení přepravci vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami přepravy.

c) Nájemce je povinen uvést do předávacího protokolu jméno a kontaktní spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad zařízením. Tento pracovník je povinen znát aktuální technický stav zařízení, přesné místo jeho nasazení včetně kontaktního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání vždy sdělit pronajímateli.

d) Nájemce je povinen uvést do nájemní smlouvy, případně předávacího protokolu stanoviště (místo), přičemž nasazení zařízení na práce do okruhu 20 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 20 km nebo mimo území České republiky je povinen nájemce pronajímateli neprodleně písemně oznámit a taková dispozice podléhá písemnému souhlasu pronajímatele ve formě dodatku k nájemní smlouvě.

e) Práci se zařízením mohou vykonávat výlučně zaškolení pracovníci nájemce.

f) Od okamžiku faktického předání zařízení přechází na nájemce odpovědnost za zařízení.


4) Používání zařízen

a) Nájemce hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot, výměny olejových náplní a filtrů mimo pravidelný servisní interval stroje, chladicí kapaliny pro běžné doplňování (nikoliv výměnu), kapaliny pro ostřikovače skel a mytí zařízení, dále rychloopotřebitelné součásti (zuby, břity, otěrové desky teleskopických a posuvných součástí zařízení atp.), pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. V případě proříznutí, proražení, zničení, jakož i při extrémním opotřebení pneumatik nebo gumových pásů nad rámec opotřebení obvyklého v běžných pracovních podmínkách (daného tabulkami výrobce pneu), je nájemce povinen uhradit hodnotu pneu či gumových pásů dle druhu poškození.

b) Nájemce nesmí přetěžovat zařízení nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu zařízení a jeho uvedení do povodního stavu v plné výši. Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv zásahy do konstrukce zařízení a používat nestandardní typová přídavná zařízení.

c) Nájemce není oprávněn provádět jakoukoliv manipulaci s počítačem motohodin (Mth) v zařízení. Nájemce je povinen okamžitě ohlásit pronajímateli poruchu počítače Mth s uvedením stavu počítače a času, kdy k poruše došlo.

d) Obsluhu zařízení a předepsané údržbářské úkony smějí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci nájemce, kteří jsou vyškolení nájemcem s ohledem na znalost norem a předpisů souvisejících s bezpečností práce, hygienou práce a dalšími předpisy, které mohou být vzhledem k charakteru zařízení na jeho provoz vztaženy. V případě, že pro práci se zařízením jsou státním orgánem předepsaná specifická oprávnění, je nájemce povinen zajistit, aby pracovníci obsluhující zařízení byli vybaveni veškerými potřebnými a platnými oprávněními.

e) Nájemce je povinen po celou dobu nájmu dodržovat pokyny a provádět úkony popsané v návodu k obsluze, dále je povinen na požádání pronajímatele zpřístupnit zařízení ke kontrole. Servisní technik pronajímatele je oprávněn namátkově kontrolovat stav údržby v místě nasazení zařízení.

f) Zařízení smí být nájemcem za sjednané nájemné provozováno pouze v rozsahu Mth uvedených v nájemní smlouvě. Každou odpracovanou Mth nad tento stanovený limit je povinen nájemce pronajímateli uhradit dle sazby za nadlimitní Mth, která je stanovena v nájemní smlouvě. Nájemce se zavazuje k pravidelnému sledování počítače Mth a v případě, že byla limitní hodnota Mth v každé jednotlivé lhůtě, stanovené v nájemní smlouvě, překročena, je povinen tuto skutečnost ohlásit pronajímateli s udáním počtu nadlimitních Mth.


5) Opravy a údržba zařízení

a) Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení agregátů zařízení. Nájemce nesmí sám demontovat či opravovat zařízení nebo jeho části, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak.

b) Nájemce je povinen kontrolovat pravidelně stav a teplotu provozních náplní, zvláště motorového a hydraulického oleje a promazání zařízení, účinnost brzd, stav pneumatik a jejich huštění na předepsaný tlak. V případě přirozeného úbytku motorového oleje je povinen na vlastní náklady doplňovat jeho množství pronajímatelem předepsaným mazivem.

c) Nájemce je povinen v určených termínech, uvedených v předávacím protokolu či návodu k obsluze a daných celkovým počtem odpracovaných Mth, oznámit pronajímateli nutnost provedení pravidelné kontrolní prohlídky a plánované údržby. Očištěné zařízení bude přistaveno na náklady nájemce na předem dohodnuté zpevněné stanoviště. Práce mechanika při pravidelné kontrolní prohlídce je zahrnuta v nájemném.

d) Pro případ, že v důsledku činnosti či nečinnosti nájemce dojde k nedodržení servisního intervalu stroje, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu, kterou zaplatí nájemce pronajímateli ve výši 50 000,- Kč přičemž nárok na náhradu škody vzniklé pronajímateli tímto není dotčen.

e) V případě poškození plomby počítače Mth nebo jiné závady je nájemce povinen poruchu písemně neprodleně hlásit pronajímateli a přistavit zařízení na přístupné místo k zajištění opravy či zaplombování.

f) Při poškození nebo znečištění zařízení, které neodpovídá běžnému užívání, je pronajímatel oprávněn účtovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo dezinfekcí.

g) Nájemce je povinen neprodleně ohlásit případnou poruchu zařízení na příslušnou kontaktní adresu pronajímatele uvedenou ve smlouvě. Pokud bylo hlášení provedeno ústně, je nájemce do 24 hodin povinen telefonické ohlášení potvrdit v písemné formě s tím, že uvede i stručný popis poruchy. Pokud příčiny poruchy nejsou přičitatelné nájemci, bude nájemné za zařízení sníženo o podíl, který odpovídá podílu dní, ve kterých nebylo možné zařízení využívat k celkové době dnů nebo hodin nájmu v kalendářním měsíci.

h) Po dobu nájmu je nájemce povinen vykonávat odpovědně veškeré běžné údržbářské úkony stanovené v návodu na obsluhu a údržbu zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby obsluhy zařízení, může pronajímatel okamžitě vypovědět smlouvu za podmínek uvedených v nájemní smlouvě a těchto VPP.


6) Nájemné

a) Nájemné je stanoveno v nájemní smlouvě. Úhrada za nadlimitně odpracované Mth zařízení bude nájemcem hrazena na základě skutečně nadlimitně odpracovaných Mth.

b) Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (dnů), po kterou je nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat. Zvýhodněné nájemné (týdenní, měsíční, víceměsíční) lze uznat jen tehdy, dodrží-li nájemce podmínky stanovené v nájemní smlouvě. Při zkrácení doby nájmu je nájemce povinen uhradit nájemné podle odpovídající časové sazby.

c) Pronajímatel je oprávněn vyžadovat při uzavření smluv kauci ve výši dle platného ceníku pronajímatele, jako jistinu poskytnuté služby. Zařízení bude předáno až po uhrazení příslušné částky. Kauce bude nájemci vrácena po ukončení smlouvy, nebude-li použita pronajímatelem ke splnění dluhů nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy.


7) Úhrada nájemného

a) Nájemce je povinen hradit pronajímateli nájemné dle uzavřené nájemní smlouvy v dohodnutých časových periodách. Není-li stanoveno jinak, nájemné je splatné na základě faktury vystavené vždy na konci příslušného kalendářního měsíce. Každá jednotlivá úhrada nájemného musí být nájemcem provedena nejpozději v den splatnosti faktury, kterou vystaví pronajímatel. Úhrada za nadlimitně odpracované Mth zařízení bude nájemcem provedena pronajímateli nejpozději společně s první další pravidelnou úhradou nájemného.

b) V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo s úhradou za odpracované nadlimitní Mth a jiných faktur pronajímatele např. za opravy, aj., je nájemce povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Pronajímatel je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu.

c) Prodlení nájemce s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky pronajímatele za nájemcem opravňuje pronajímatele k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti.

d) Nájemce není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za pronajímatelem proti nesplatné pohledávce pronajímatele za nájemcem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu pronajímatele.

e) Platby nájemného se ve smyslu §1957 OZ uskutečňují bezhotovostním převodem v měně nájemní smlouvy nebo platbou v hotovosti, pokud to dovolují obecně závazné právní předpisy. V případě bezhotovostní platby je termín splatnosti dodržen, pokud je příslušná částka připsána na účet příjemce nejpozději v den splatnosti. Daňové doklady o vyúčtování vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis vystavitele.

f) Nájemce je oprávněn užívat zařízení po dobu stanovenou v nájemní smlouvě. Nevrácení zařízení ke dni skončení nájmu zařízení je považováno za neoprávněné užívání zařízení a pronajímatel je za dobu neoprávněného užívání zařízení oprávněn požadovat vydání bezdůvodného obohacení odpovídající nájemnému původně stanovenému v nájemní smlouvě.


8) Práva a povinnosti nájemce

a) Nájemce je povinen dodržovat předpisy vydané k údržbě a obsluze zařízení s tím, že obsluha a denní údržba bude prováděna odborně vyškolenými zaměstnanci nájemce v souladu s těmito VPP.

b) Nájemce nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce zařízení ani pronajímatele umístěné na zařízení. Nájemce je povinen jakoukoliv neoprávněnou dispozici se zařízením oznámit ihned pronajímateli, a to písemnou formou.

c) Nájemce se zavazuje, že po dobu nájmu neuzavře s žádnou třetí stranou smlouvu (např. nájemní, prodejní, servisní atd.), která by se týkala zařízení, a to s výjimkou pojišťovací smlouvy a dalších smluv výslovně předem schválených pronajímatelem. Zařízení nesmí nájemce učinit předmětem výprosy či výpůjčky nebo je dát do zástavy. Veškerá taková ujednání s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za případně vzniklou škodu.

d) Nájemce je povinen chránit pronajaté zařízení před poškozením, ztrátou nebo zničením. Nájemce je plně odpovědný za ztrátu, škodu nebo zničení zařízení po dobu, po kterou je nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat. Nájemce přejímá plnou odpovědnost za škody, ztráty nebo zničení jakéhokoliv majetku třetí strany, které by vznikly provozem zařízení, stejně jako za úraz, resp. smrt kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním zařízení nebo jeho provozem.

e) Jakékoliv ztráty a újmy nájemce dle výše uvedených bodů neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné.

f) Nájemce je povinen pronajaté zařízení k poslednímu dni doby nájmu protokolárně vrátit ve stejném technickém stavu a čistotě (kromě přiměřeného opotřebení) a ve lhůtě, místě a čase sjednaném v nájemní smlouvě. Přiměřené opotřebení neznamená zhoršení stavu zařízení zaviněné nesprávnou manipulací nebo nedodržením předepsané údržby. Při předávce zařízení bude provedena jeho prohlídka.

g) Předávací protokol o vrácení zařízení obsahuje údaje o vráceném zařízení a příslušenství, jako např. výrobní číslo zařízení, počet Mth, popis technického stavu. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci pronajímatele a nájemce. Odmítne-li nájemce předávací protokol podepsat nebo nezúčastní-li se předání, podepíše protokol pouze pronajímatel a nejméně dva svědci, jejichž identita bude uvedena na protokolu.

9) Práva a povinnosti pronajímatele

a) Odpovědnost pronajímatele je omezena termíny a podmínkami nájemní smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzují, že s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují odpovědnost pronajímatele za škodu ve smyslu §2898 OZ včetně škody způsobené vadou zařízení nebo jinou právní skutečností, a dále jakoukoliv záruku za jakost zařízení.

b) Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení zařízení po jeho předání nájemci a není povinen mu poskytnout náhradu za období, během kterého nemůže nájemce v důsledku svého jednání nebo opomenutí zařízení používat. Ustanovení o nájemném tímto nejsou dotčena.

c) Pronajímatel je oprávněn požadovat vrácení pronajatého zařízení i před skončením sjednané doby nájmu, pokud nájemce zařízení užívá v rozporu se smluveným účelem a v rozporu s návodem na provozování tak, že hrozí vznik škody na zařízení.

d) Pronajímatel má právo bez předchozího oznámení provádět kontroly u nájemce, a to za účelem kontroly užívání zařízení nájemcem.


10) Pojištění zařízení

a) Pronajímatel prohlašuje, že zařízení je pojištěno pro běžná rizika. Toto pojištění se nevztahuje na škody způsobené nedodržením stanovených technických podmínek a provozních norem zařízení nájemcem, na škody vzniklé neodbornou manipulací nebo způsobené porušením zákazu o nepřípustnosti manipulace se zařízením neoprávněnými osobami a dále se nevztahuje na jakékoliv vzniklé ztráty všeho druhu včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z důvodu prodlení, nedodržením sjednaného výkonu, ztrátou trhu nebo kontraktu.

b) Nájemce se zavazuje s vynaložením odborné péče zajistit náležité zabezpečení stroje před výše uvedenými pojistnými nebezpečími po celou dobu nájmu. Další druhy pojištění nebo připojištění nad rámec pojištění uvedeného výše, hradí a zajišťuje nájemce.

c) Po dobu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání zařízení, nebo z jiné příčiny v souvislosti s provozem zařízení, a to neprodleně po jejich zjištění. Tyto informace musí být písemně potvrzeny do 24 hodin po jejich zjištění pronajímateli a následně se smluvní strany zavazují o škodě vzniklé na pronajatém zařízení sepsat záznam o škodě. Nájemce se dále zavazuje poskytnout pronajímateli veškerou součinnost potřebnou k likvidaci pojistné události.

d) V případě, že pojišťovna odmítne vyplatit pronajímateli pojistné plnění, vzniklou škodu uhradí nájemce. Nájemce se podpisem těchto VPP zavazuje k úhradě vzniklé škody ve lhůtě stanovené pronajímatelem v písemné výzvě.


11) Doba a ukončení nájmu

a) Dobou nájmu zařízení se rozumí časová lhůta uvedená v nájemní smlouvě, která zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení od pronajímatele a zpět, jakož i doby oprav zařízení, jež byly prokazatelně zapříčiněny nájemcem.

b) Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou. Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je nájemce oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně VPP dle článku 1b) VPP. Výpověď musí být v obou případech učiněna písemně nebo emailem s tím, že výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.

c) Nájemní smlouva může být ve všech případech ukončena i odstoupením od smlouvy.

d) Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout na prodloužení původně sjednané doby nájmu. O prodloužení lze žádat osobně nebo písemně, objednávku je nutno zaslat nejméně 1 týden před ukončením platnosti původní smlouvy. Je-li doba nájmu kratší než 1 týden, je nájemce povinen objednávku předat osobně pronajímateli alespoň 2 pracovní dny před koncem doby nájmu, nedohodnou-li se nájemce a pronajímatel jinak. Dohoda je platná po podpisu dodatku k platné a účinné nájemní smlouvě.

e) Pronajímatel je oprávněn ukončit nájemní smlouvu i v případě porušení povinností nájemce. V případě, že porušení povinností nájemce může být napraveno a nájemce tak neučiní ani po obdržení výzvy k nápravě, pak je pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní smlouvu doručením písemného oznámení nájemci. Nemůže-li být porušení povinností dle názoru pronajímatele napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení povinností, je pronajímatel oprávněn vypovědět smlouvu bez dodatečné lhůty k nápravě. Výpověď musí být učiněna písemně s tím, že její účinky nastávají dnem doručení nájemci.

f) V případě prodlení s úhradou jakékoliv peněžité povinnosti není pronajímatel povinen stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo ukončit nájemní smlouvu výpovědí po 5 kalendářních dnech prodlení. Takové prodlení je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

g) Za podstatné porušení ustanovení nájemní smlouvy je dále považováno zejména opakované prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo sazby za odpracované nadlimitní Mth nebo jiných pronajímatelem vyfakturovaných částek, užívání zařízení v rozporu s nájemní smlouvou nebo uzavření jakékoliv smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého zařízení. Dojde-li k ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí z důvodu porušení ustanovení nájemní smlouvy, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s jednáním nebo opomenutím nájemce, a to zejména:

i) Nájemné za nájem až do dne ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí,

ii) Veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením nájemní smlouvy např. náklady na dopravu zařízení z místa nasazení do místa předání zařízení, náklady na opravu zařízení v případě jeho poškození nebo náklady spojené s uvedením zařízení do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení v případě jeho nadměrného opotřebení nájemcem,

iii) Veškeré škody vzniklé pronajímateli v důsledku předčasného ukončení platnosti nájemní smlouvy

h) V případě podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného nájemného za dobu od data podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy do doby skončení původní doby nájmu.

i) V případě, že nebude možné zařízení nebo jeho část přemístit z místa nasazení zpět do místa předání, a to z jakéhokoliv důvodu na straně nájemce, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši nájemného sjednaného v nájemní smlouvě za dobu, od skončení doby nájmu stanovené nájemní smlouvou až do vrácení zařízení zpět do místa předání – sídla pronajímatele.

j) V případě nevrácení zařízení ke dni ukončení nájmu je dále pronajímatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč přesahuje-li výše měsíčního nájemného 20 000,- Kč a smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč v ostatních případech a dvojnásobek ceny pronájmu zařízení dle smlouvy za každý započatý kalendářní den, který překročí termín vrácení zařízení. Toto ustanovení se uplatní i v případě, že z důvodu přičitatelného nájemci nebude možné zařízení řádně a včas přemístit do místa přádání pronajímateli. Výslovně se přitom stanoví, že má pronajímatel právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

k) Pronájem zařízení a tím i právo nájemce užívat zařízení zanikne před uplynutím sjednané doby nájmu rovněž v případě, že na majetek nájemce je nařízena exekuce, vůči nájemci je nařízen výkon rozhodnutí, soud rozhodne, že nájemce je v úpadku.

l) Z jiných než výše uvedených důvodů nájem neskončí.


12) Ochrana osobních údajů

a) V rozsahu v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, nájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – pronajímateli pro účel stanovený níže. Tento souhlas nájemce uděluje pro všechny údaje poskytnuté pronajímateli po celou dobu pěti let ode dne udělení souhlasu. Nájemce prohlašuje, že si je vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

b) Osobní údaje o nájemci jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je nájemce poskytl v souvislosti (a) se žádostí o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a pronajímatelem, nebo (c) které pronajímatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za následujícími účely: (i)účely obsažené v rámci souhlasu nájemce, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy (iv) ochrana důležitých zájmů nájemce, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv pronajímatele, příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy nájemce za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.

c) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

d) Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že nájemce – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vtahu a plnění smlouvy.


13) Závěrečná ustanovení

a) Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle nájemní smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl a dále dle § 573 OZ. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná nájemní smlouvou musí být provedena písemně a musí být (i)doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem, (iii) potvrzeným telefaxem nebo (iv) e-mailem adresovaným druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou v nájemní smlouvě.

b) Všechny vztahy těmito VPP neupravené se řídí nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem a ustanoveními OZ v platném znění.

c) Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy vyslovují svůj souhlas s VPP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

d) Na závazek mezi pronajímatelem a nájemcem se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1764-1766 OZ.

e) Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem platí právo České republiky.

f) Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s nájemní smlouvou nebo těmito VPP, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla pronajímatele ke dni podání žaloby.

g) Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto VPP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VPP. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv tyto VPP změnit.

Copyright © 2019 mhtech.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign